19 lipca br. wejdzie w życie podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustaw podatkowych, która m.in. rozszerza katalog działalności uprawniających do skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów.

Co istotne zmodyfikowana lista będzie mieć zastosowanie do przychodów osiągniętych już od początku 2018r.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT podatnikowi przysługuje możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przychodom uzyskanym z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

Zmiana wprowadzona z dniem 1 stycznia 2018r. stworzyła zamknięty katalog rodzajów działalności, które korzystają z prawa do podwyższonych kosztów, a ponadto podwyższyła limit stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów o 100%, do kwoty 85.258 zł rocznie.

Najwięcej kontrowersji budził właśnie ten zamknięty katalog, w istocie ograniczył on bowiem listę działalności korzystając z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

W brzmieniu wciąż obowiązującym katalog ten obejmuje przychody uzyskiwane z tytułu następujących działalności:

– twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

– badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

– artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;

– w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

– publicystycznej.

Niejako w odpowiedzi na zarzuty, że wprowadzony katalog znacznie ograniczył liczbę działalności uprawnionych do korzystania z preferencji, ustawodawca postanowił uporządkować i doprecyzować dziedziny mogące korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów.

W konsekwencji, od 19 lipca br. wejdzie w życie zmiana art. 22 ust. 9b ustawy o PIT.

Znowelizowany katalog, obejmie przychodu uzyskiwane z tytułu:

– działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

– działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;

– produkcji audialnej i audiowizualnej;

– działalności publicystycznej;

– działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;

– działalności konserwatorskiej;

– prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 650), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;

– działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Mającą wejść w życie nowelę należy ocenić pozytywnie, preferencja podatkowa obejmie bowiem nieco szerszy katalog działalności. Z drugiej jednak strony wciąż nie rozwiewa ona wszystkich wątpliwości. Nie wiadomo bowiem czy z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów mogą korzystać np. graficy komputerowi albo dlaczego preferencja obejmuje inżynierów budowlanych, pomijając pozostałych inżynierów. Część pojęć jest niedookreślona i zbyt ogólna, a to często skutkuje sporami.

Zainteresował Cię niniejszy tekst? Skontaktuj się bezpośrednio

konrad.kruszynski@tpmtax.pl