W znajdującym się obecnie w Sejmie projekcie nowelizacji do ustawy VAT oraz CIT i PIT (druk nr  3301) zawarto nową instytucję prawa podatkowego tzw. Białą księgę podatników VAT.

Biała księga podatników VAT będzie wykazem prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zawierającym dane podmiotów: wykreślonych, zarejestrowanych oraz przywróconych do rejestru VAT. Wskazany wykaz będzie udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej  urzędu  obsługującego  ministra  właściwego  do  spraw  finansów publicznych.

Innymi słowy zgodnie z procedowanym projektem dane każdego podmiotu zarejestrowanego, wykreślonego lub przywróconego do rejestru VAT będą znajdować się we wspominanym wykazie i będą ogólnodostępne dla każdego z nas. Zgodnie z treścią projektu oprócz strony ministerstwa finansów dostęp do wykazu będzie możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wśród danych jakie będą zamieszczone w wykazie projekt ustawy wymienia między innymi: nazwę firmy lub imię i nazwisko, NIP, REGON, PESEL, numer KRS, adres siedziby, adres stałego miejsca prowadzenia działalności, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL, numery rachunków bankowych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności itd.

Istotą wprowadzenia białej księgi podatników VAT jest niejako nałożenie na każdego przedsiębiorcę obowiązku każdorazowej weryfikacji swoich kontrahentów, co ma z kolei przeciwdziałać karuzelom podatkowym i wyłudzeniom podatku. Stworzenie wykazu ma jednocześnie pomóc i ułatwić tą weryfikację.

Przedsiębiorcy korzystający z wykazu będą mieli dostęp do informacji o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień za pomocą określonego kryterium dostępu, tj. po numerze NIP lub fragmencie nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu. Jednocześnie będą mogli prześledzić całą historię rejestracji kontrahentów do celów VAT, która obejmie 5 lat wstecz.

Swoistą „zachętą” do korzystania przez przedsiębiorców z wykazu będą sankcje, jakie zdecydował się wprowadzić ustawodawca w związku ze stworzeniem wykazu.

Wskazane sankcje znajdą zastosowanie w przypadku gdy przedsiębiorca dokona zapłaty na rzecz swojego kontrahenta na rachunek bankowy inny niż wskazany w wykazie. Mianowicie jeżeli kwota przelewu przekazanego kontrahentowi na ten inny rachunek bankowy będzie wyższa niż 15 tys. zł, to przedsiębiorca będzie solidarnie odpowiadał ze sprzedawcą za VAT oraz nie zaliczy poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z przygotowanym projektem wykaz, stanowiący tzw. białą księgę podatników VAT ma obowiązywać od 1 września 2019 r. Z kolei sankcje wskazane powyżej będą mogły znaleźć zastosowanie do płatności przekazywanych od 1 stycznia 2020 r.

Zainteresował Cię niniejszy tekst ? Skontaktuj się bezpośrednio.

krzysztof.orlik@tpmtax.pl