W opublikowanym w dniu 24 sierpnia 2018 roku projekcie zmian w podatkach dochodowych znalazła się instytucja tak zwanego IP BOX. Planowane zmiany dotyczą preferencyjnego opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej i w dużej mierze są implementacją wytycznych OECD. Projektowana zmiana ma zachęcić podatników do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Analogiczne rozwiązania funkcjonują w wielu krajach Europy Zachodniej m.in. w Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Luksemburgu. Wielka Brytania wprowadziła obniżoną stawkę podatkową dla dochodów z praw własności intelektualnej, a Luksemburg zwolnił część tych dochodów z opodatkowania.

Dochodami objętymi preferencyjną 5 procentową stawką będą dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, którymi są:

 • prawo do wynalazku
 • dodatkowe prawo ochronne na wynalazek
 • prawo ochronne na wzór użytkowy
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
 • prawo z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt,
 • prawo do programu komputerowego.

Co istotne wymienione powyżej prawa, aby mogły zostać uznane za kwalifikowane prawa własności intelektualnej, muszą podlegać ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska lub innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska. Planowane zmiany nie ograniczają jednak  preferencji wyłącznie do praw własności intelektualnej już zarejestrowanych i korzystających z ochrony, ale też do tych, które dopiero są w trakcie procesu uzyskiwania ochrony.

Należy pamiętać, że projektowane zmiany dotyczą tych praw własności intelektualnej, które są przez podatnika wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Za dochód/stratę z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ma być traktowany dochód/strata:

 • z opłat i należności z umów licencyjnych dotyczących kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • ze sprzedaży prawa własności intelektualnej,
 • prawa uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu,
 • z odszkodowania za naruszenie prawa.

Aby skorzystać z planowanej preferencji podatnicy będą musieli wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych przez siebie księgach rachunkowych.

Planowane zmiany mają wejść w życie z początkiem 2019r., zgodnie jednak z przepisami przejściowymi podatnicy będą mogli skorzystać z IP BOX w odniesieniu do kosztów już poniesionych, nie wcześniej jednak niż po dniu 31 grudnia 2012r.

Zainteresował Cię niniejszy tekst? Skontaktuj się bezpośrednio.

konrad.kruszynski@tpmtax.pl