W artykule z dnia 15.06.2018r. (SSE sama puka do drzwi przedsiębiorców) informowaliśmy o wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, której zasadniczym celem jest istotne rozszerzenie ulgi podatkowej wynikającej z dotychczasowego systemu wsparcia właściwego dla specjalnych stref ekonomicznych (SSE).

Sygnalizowana popularność i spore zainteresowanie tą ustawą, prowokują do uszczegółowienia zakresu wprowadzonych rozwiązań. Co prawda przedsiębiorcy pozostają w oczekiwaniu na rozporządzenia wykonawcze, niemniej – bazując na tych projektowanych, wyłaniają się podstawowe kryteria stosowania tej ustawy.

Dla kogo?

Na to pytanie należałoby w istocie odpowiedzieć „dla każdego” albo „prawie” dla każdego. W warstwie podmiotowo – przedmiotowej, ustawa daje możliwość skorzystania z ulgi inwestycyjnej dla nowych inwestycji, rozumianych jako „inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego przedsiębiorstwa,
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
 • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości”

Projektowane rozporządzenie wykonawcze zawiera nadto katalog tych rodzajów działalności, na które decyzja o wsparciu nie będzie wydawana, a więc m.in. działalności w obszarze:

 1. wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, przetwarzania paliw silnikowych, a także wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów;
 2. usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osadów ze ścieków kanalizacyjnych, określonych w sekcji E w dziale 37 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), zwanej dalej „PKWiU”;
 3. obiektów budowlanych i robót budowlanych, określonych w sekcji F PKWiU;
 4. handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych, określonych w sekcjach G i I PKWiU;

… i kilku innych rodzajów działalności, które w zasadniczym zakresie pozostają zbieżne z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem wykonawczym do Ustawy o SSE (ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Krótko mówiąc, należałoby skonstatować, iż możliwość skorzystania z tej preferencji pozostanie bardzo szeroka, zaś dotychczasowy limit „terytorialny” w istocie przestał istnieć.

Warunki wydania decyzji o wsparciu – kryteria ilościowe i kryteria jakościowe

Podstawę dla uzyskania „decyzji o wsparciu” jest spełnienie przez przedsiębiorcę/inwestora określonych kryteriów ilościowych, jak i jakościowych.

W odniesieniu do tych pierwszych (kryteria ilościowe), przedsiębiorca, w zależności od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym dokonywana jest inwestycja oraz jego statusu jako mikro, małego, średniego czy dużego przedsiębiorstwa, zobligowany jest do poniesienia określonego poziomu nakładów inwestycyjnych. Poziom tych nakładów, w zależności od statusu przedsiębiorcy, może wynosić min. 100 mln, a może także 200 tys. !

W zależności od poziomu stopy bezrobocia w danym powiecie, w stosunku do przeciętnej stopy bezrobocia w kraju (ogłaszanej przez GUS), wartość inwestycji odpowiedni maleje. Czym większe bezrobocie, tym mniejsze oczekiwania, co do kryteriów ilościowych.

Powyższe prezentuje poniższa tabela

Poziom bezrobocia Mniej niż 60% średniej krajowej 60% do średniej krajowej średnia krajowa do 130% 130% do 160% 160% do 200% 200% do 250% Powyżej 250%
Wartość inwestycji w PLN* 100 mln 80 mln 60 mln 40 mln 20 mln 15 mln 10 mln

*referencyjny wskaźnik bezrobocia wynosi 7%

Zapamiętaj!

Co jednak istotne, wskazane powyżej poziomy inwestycji objęte są preferencją poprzez ich obniżenie dla:

 • średnich przedsiębiorstw (o 80%)
 • małych przedsiębiorstw (o 95%)
 • mikro przedsiębiorstw (o 98%)
 • inwestycji w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu oraz prac badawczo rozwojowych (80%).

Kryteria jakościowe

Kryteria jakościowe, to mówiąc najogólniej kierunki działań, czy rodzaje inwestycji, które pozostają w zgodzie ze strategią rozwoju „o której mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju” (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju „SOR”). A dotyczące zasadniczo:

 1. Rozwoju Strukturalnego
 2. Rozwoju Naukowego
 3. Rozwoju Zrównoważonego
 4. Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Poszczególne kryteria jakościowe dot. wskazanych obszarów rozwoju obejmują zaś, w szczególności:

 1. tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia;
 2. inwestowanie w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną;
 3. określony poziom sprzedaży eksportowej;
 4. prowadzenie działalności w zakresie badań i rozwoju;
 5. współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi lub naukowymi;
 6. tworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza Polskę;
 7. przyczynianie się do rozwoju klastrów sektorowych;
 8. podejmowanie inwestycji na obszarach o wysokim poziomie bezrobocia;
 9. posiadanie statusu dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości;
 10. miejsce lokalizacji inwestycji;
 11. wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;
 12. podejmowanie dodatkowych działań z zakresu opieki nad pracownikiem np. oferowanie
 13. pracownikom udział w dodatkowych programach opieki zdrowotnej.

Wskazane powyżej kryteria jakościowe winny być spełnione przez podmiot ubiegający się o otrzymania decyzji o wsparciu, poprzez uzyskania niemniej niż 60% maksymalnej liczby punktów dla projektów z zakresu usług lub pozostałych, natomiast w odniesieniu do obszarów objętych tzw. intensywności pomocy publicznej w wysokości 35% i 50%, próg punktów uprawniających do uzyskania decyzji o wsparciu wynosi odpowiednio:

 • 50% (dla obszarów z intensywnością 35%)
 • 40% (dla obszarów z intensywnością 50%).

Na co może liczyć Inwestor – wysokość pomocy publicznej

Pomoc publiczna przyznawana Inwestorowi, a przyjmując postać zwolnienia z podatku dochodowego, kalkulowana będzie jako iloczyn poniesionych nakładów inwestycyjnych uznawanych za koszty kwalifikowane oraz poziomu intensywności pomocy przewidzianej dla danej lokalizacji, w której czyniona będzie inwestycja.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorców, poziom pomocy publicznej wzrasta o dodatkowe 10%, czy 20%.

Konkluzja

Zacząłem od komunikatu, iż wspomniana ustawa o wspieraniu nowych inwestycji cieszy się sporym zainteresowaniem i po bardziej szczegółowym przeanalizowaniu jej stosowania, teza ta wydaje się w pełni uzasadniona.

Dostępność przedmiotowej ulgi wydaje się dość znaczna, co oczywiście nie oznacza, że nie należy przeanalizować szczegółów przy jej implementacji. Także, opisane wcześniej kryteria jakościowe, jak i ilościowe wydają się jak najbardziej możliwe do zaimplementowania przy planowanych inwestycjach.

Czas pokaże, jak odbiorą tę ustawę przedsiębiorcy „w praktyce”, niemniej pomysł projektodawcy wydaje się, co najmniej ciekawy.

Zainteresował Cię niniejszy tekst? Skontaktuj się bezpośrednio

michal.piotrowski@tpmtax.pl