16 lipca br. został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o CIT oraz PIT w zakresie dokumentacji cen transferowych. Projektowane zmiany gruntownie zmieniają obecne regulacje i tylko nieliczne elementy funkcjonujące obecnie znalazły się w omawianym projekcie.

Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i być stosowane do transakcji realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018r. Projektowane zmiany dopuszczają możliwość zastosowania przepisów w nowym brzmieniu, także do transakcji rozpoczętych po 31 grudnia 2017r., decyzja w tym zakresie będzie jednak należała do podatnika.

Uzasadnieniem wprowadzonych zmian jest zmniejszenie obciążeń biurokratycznych i administracyjnych podatników, w szczególności tych prowadzących działalność w relatywnie niewielkiej skali.

Proponowane zmiany mają charakter kompleksowy, odnoszą się nie tylko do przepisów w zakresie cen transferowych, ale dotyczą również zasady ceny rynkowej, definicji podmiotów powiązanych, korekty cen transferowych.

Najistotniejsze zmiany wprowadzane projektem ustawy obejmują:

  • Definicję podmiotów powiązanych

Zgodnie z projektem podmioty powiązane to podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot.

  • Ustalanie obowiązku dokumentacyjnego

W projekcie przewidziano podniesienie progów dokumentacyjnych, zgodnie z nowymi regulacjami obowiązek dokumentacyjny będzie określany w oparciu o, co do zasady, stałe wartości. W przypadku  transakcji niematerialnych i innych mają to być 2 mln zł, a w przypadku transakcji towarowych i finansowania dłużnego 10 mln zł.

  • Wydłużenie terminów

Przewiduje się trwałe wydłużenie terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Wydłużeniu ulec ma również termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych do 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Jednocześnie obowiązek składania sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP ma zostać zastąpiony raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R)

  • Zmianę elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych

Elementy lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych mają odzwierciedlać wymogi wynikając  wytycznych OECD. W związku z podwyższeniem progów dokumentacyjnych, każdy podatnik sporządzający dokumentację cen transferowych, będzie także zobowiązany do przygotowania analizy porównawczej. Zgodnie z projektowanymi zmianami podatnicy otrzymają możliwość realizacji obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych poprzez wykorzystanie dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim. Mają również zostać wprowadzone dwa nowe zwolnienia dokumentacyjne, obejmujące transakcje kontrolowane, które w całości nie stanowią przychodu lub kosztów uzyskania przychodów oraz transakcje kontrolowane, które których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

  • Uproszczone rozliczenia

Ustawodawca planuje wprowadzenie tzw. safe harbours. Zastosowanie takiego rozwiązania ma dać podatnikowi pewność, że stosowana przez niego cena zostanie uznana za rynkową, przy czym rozwiązanie to jest przewidziane dla dwóch rodzajów transakcji, tj. pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej. W przypadku tych ostatnich, jeżeli wynagrodzenie za nie wynosić będzie nie więcej niż 5% (w przypadku ich nabycia) oraz nie mniej niż 5% kosztów (w przypadku ich świadczenia) – organy odstąpią od określenia wysokości narzutu.

  • Metody ustalania ceny transferowej

Projekt zakłada możliwość zastosowania innych niż wymienione w ustawie metod, w tym technik wyceny, do określania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnika z transakcji kontrolowanych, przy czym dotyczy to uzasadnionych przypadków. Zmiana ma umożliwić organom podatkowym efektywniejszą weryfikację zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami rynkowymi.

  • Korekty cen transferowych

W myśl projektowanych zmian, korekta cen transferowych wynikających z różnic pomiędzy zakładanym poziomem rentowności a rentownością rzeczywistą, ma stanowić odpowiednio przychód lub koszt podatkowy i ma być ujmowana w roku, którego dotyczy.

  • Ujednolicenie pojęć i definicji

Celem ograniczenia ewentualnych sporów interpretacyjnych planuje się wprowadzenie kluczowych definicji legalnych w zakresie cen transferowych.

Zainteresował Cię niniejszy tekst? Skontaktuj się bezpośrednio

konrad.kruszynski@tpmtax.pl