Nie chciałeś przyjść do SSE…SSE przyszła do Ciebie!

Do chwili obecnej, preferencje związane z inwestycjami w tzw. Specjalnych Strefach Ekonomicznych, a w tym w szczególności preferencja w postaci zwolnienia od podatku dochodowego, w praktyce ograniczała się do relatywnie wąskiego grona podmiotów. Fakt te wynikał m.in. z tego, iż lokalizacje objęte daną Strefą stanowiły jedynie ułamek powierzchni kraju, w związku z tym ewentualna decyzja o inwestycji w SSE obarczona była także istotnym ograniczeniem w postaci konieczności inwestycji z dala od miejsca dotychczasowej działalności.

Odpowiedzią na istniejące ograniczenia w funkcjonowaniu SSE jest (lub raczej ma być) ustawa o wspieraniu nowych inwestycji (podpisana początkiem czerwca przez Prezydenta RP).

W praktyce wprowadza ona możliwość skorzystania z preferencji „strefowych” właściwie w każdym miejscu w Polsce, uzależniając jedynie wysokość preferencji od miejsca inwestycji i np. poziomu bezrobocia.

Ustawa w dużym stopniu skierowana jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz do przedsięwzięć wpływających na poprawę innowacyjności, konkurencyjności, zwiększenie miejsc pracy itd. Określone preferencje wynikające z ustawy obejmować będą m.in. tę sferę aktywności, która dotyczy działalności badawczo-rozwojowej, działalności związanej z transferem wiedzy, zwiększeniem sprzedaży eksportowej, zwiększeniem zatrudnienia osób o podwyższonych kwalifikacjach itp.

Oczywiście dla skorzystania z ulgi w postaci zwolnienia od podatku CIT, niezbędne jest także spełnienie określonych kryteriów ilościowych (nakłady inwestycyjne), jak i jakościowych (odpowiadających Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – SOR), przy czym kryteria te, w szczególności ilościowe, podlegają znacznym zmniejszeniom dla niektórych przedsiębiorstw MŚP, czyniąc tę inwestycję otwartą dla bardzo szerokiego grona potencjalnych inwestorów.

Warto pamiętać, iż ustawa zawiera także zbiór przepisów stanowiących tzw. małą klauzulę przeciw uchylaniu się od opodatkowania, w związku z czym podjęcie decyzji biznesowych, co do ewentualnego skorzystania z omawianej preferencji i być może pewnej reorganizacji struktury działalności podmiotu, winno być – bezwzględnie – poprzedzone analizą także w kontekście prawa podatkowego.

Niezależnie od tej uwagi, rozwiązania przewidziane ustawą o wspieraniu projektów inwestycyjnych, wydają się bardzo interesujące.

 

Zainteresował Cię niniejszy tekst? Skontaktuj się bezpośrednio

michal.piotrowski@tpmtax.pl