Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w kolejnej interpretacji odniósł się do kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności w rozumieniu ustawy VAT.
W sprawie, będącej przedmiotem interpretacji z dnia 24 maja 2018r.
(nr 0114-KDIP1-2.4012.190.2018.1.PC) podatnik, posiadający rezydencję podatkową w Wielkiej Brytanii wynajmował nieruchomości na terytorium Polski. Podatnik był zarejestrowany do celów VAT w Polsce.
W Polsce podatnik zajmował się wynajmem nieruchomości tj. lokali biurowych na długie okresy czasu. Jego obrót z najmu nie przekraczał rocznie 200.000 zł.
Organ podatkowy odnosząc się do pytania podatnika w zakresie obowiązku rozliczania podatku VAT od wynajmu nieruchomości uznał, że podatnik ten posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu ustawy VAT.
Zdaniem organu podatkowego fakt posiadania przez podatnika nieruchomości przeznaczonych pod wynajem decyduje o ukonstytuowaniu się stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Zasoby podatnika w postaci nieruchomości stanowią bowiem strukturę o określonym poziomie stałości, pozwalającą na prowadzenie działalności w Polsce w sposób permanentny. Jednocześnie charakter działalności podatnika polegającej na wynajmie nieruchomości nie wymaga posiadania stałego zaplecza personalnego w Polsce.
Przytoczona interpretacja wpisuje się w dającą się ostatnio zauważyć tendencję organów podatkowych do interpretowania definicji „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” możliwie szeroko. W przytoczonej interpretacji organ podatkowy uznał bowiem, że wystarczającą przesłanką do powstania w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności w rozumieniu ustawy VAT jest posiadanie nieruchomości pod wynajem co może wydawać się kwestią dyskusyjną.