Wątpliwości na (nie)-korzyść podatników…

Zagadnienie to budziło wątpliwości od początku wprowadzenia przepisów dotyczących cen transferowych 2019 (a mających lub mogących mieć zastosowanie także do zdarzeń roku 2018). Mianowicie, czy wyłączenie z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z tym, iż obie strony nie korzystają ze zwolnienia, a jednocześnie nie poniosły straty podatkowej, należy interpretować z uwzględnieniem źródła przychodów, z którego dany dochód lub strata jest uzyskiwana.

Odwołując się do uzasadnienia wprowadzonych zmian („spełnienie postulatów podatników”), można by odnieść wrażenie, że celem tej regulacji jest wyłączenie obowiązku sporządzania dokumentacji w sytuacji kiedy Podatnik A oraz Podatnik B (podmioty powiązane), nie korzystają ze zwolnień podatkowych, a jednocześnie nie wygenerowali straty podatkowej, która mogłaby skutkować tym, że np. dochód jednego podmiotu byłby „nierynkowo” alokowany na drugi podmiot, który ma stratę, a w rezultacie dochodzi do quasi korzyści podatkowej.

Jeśli zaś i jeden, i drugi płacą podatki od działalności, w ramach której dana transakcja jest realizowana, to sporządzanie dokumentacji od zawsze wydawało się – mówiąc delikatnie – mało racjonalne.

Wprowadzone przepisy miały tę sprawę, załatwiać, niestety – jak to często bywa – zostaje jakieś „ale”…

W szczególności, przedmiotem wątpliwości była (i pewnie częściowo jest) kwestia, czy w sytuacji, w której jeden z podmiotów na działalności gospodarczej generuje dochód, zaś z innego źródła przychodów – nie związanego z transakcją – poniósł stratę, to czy wówczas również ma zastosowanie wyłączenie przewidziane treścią ustawy o CIT i odpowiednio ustawy o PIT (podatnik nie poniósł straty).

Cóż… choć posługując się logiką i wykładnią celowościową, wydawałoby się, że ów przepis należy interpretować wąsko, a więc przyznając prawo do wyłączenia z obowiązku tworzenia dokumentacji, jeśli strata powstała ze źródła w żaden sposób nie związanego z daną transakcją, niemniej taka koncepcja interpretacji przepisów nie znajduje potwierdzenia w interpretacjach Dyrektora KIS, który w interpretacji z dnia 22.08.2019 r., potwierdził brak możliwości stosowania wyłączenia w przypadku straty ze źródła przychodów nie objętego zakresem transakcji kontrolowanych.

Choć niniejsza interpretacja zapadła na gruncie ustawy o CIT, to więcej niż prawdopodobny wydaje się kierunek interpretowania tego zagadnienia przez KIS, także na gruncie ustawy o PIT.