Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dnia 2 maja 2019 roku wydał wyrok (sygn. akt – C-224/18), w którym stwierdził, że to formalny odbiór usługi budowlanej wyznacza, dla celów podatku VAT, moment wykonania danej usługi. Warunkiem w takiej sytuacji ma być to, że formalność odbioru została uwzględniona w umowie i stanowiła materialne zakończenie usługi. Wyrok TSUE zmienia pogląd zawarty w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 1 kwietnia 2016 r.

Trybunał wydał wyrok w konsekwencji pytania prejudycjalnego NSA w sprawie firmy Budimex. Zgodnie z postanowieniami zawieranych przez nią umów, dla określania momentu zakończenia robót decydująca była ich akceptacja przez odbiorcę. Następnie spółka zwróciła się o wydanie indywidualnej interpretacji ws. momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy dla celów VAT. Minister Finansów w wydanej na rzecz spółki interpretacji indywidualnej uznał, że postanowienia umowne nie mają znaczenia dla określenia obowiązku podatkowego – decydujący jest moment, w którym usługi zostały faktycznie wykonane. Stanowisko to podtrzymał sąd pierwszej instancji.

NSA zwrócił się jednak do TSUE z pytaniem prejudycjalnym zmierzającym do ustalenia, kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jeśli strony transakcji uzgodniły, że dla wypłaty wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędna jest ich akceptacja w protokole odbioru.

TSUE w orzeczeniu wskazał, że usługa jest wykonana w dniu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, jeżeli wskazują na to zapisy w umowie. Wyrok przede wszystkim podkreślił wagę postanowień umownych, które zdaniem Trybunału odzwierciedlają rzeczywistość handlową i gospodarczą. W konsekwencji wykonanie usługi wiąże się ze spełnieniem pewnych warunków nierozerwalnie z nią związanych.

Wydany wyrok podważa dotychczasową praktykę władz skarbowych. Interpretacja ogólna z 2016 roku zakłada, że momentem wykonania usługi jest jej faktycznie wykonanie  tj. zgłoszenie przez inwestora robót do odbioru. Trybunał wskazał jednak, że w zakresie określania momentu podatkowego dla VAT możliwe jest przyjęcie daty odbioru prac.

Z komentowanego wyroku płyną następujące wnioski dla podatników.

Po pierwsze należy przeanalizować zawierane umowy dotyczące świadczenia usług budowlanych pod kątem istnienia zapisów dotyczących zakończenia robót oraz zastanowić się czy nie zachodzi konieczność zmiany stosowanych zasad ich opodatkowania.

Po drugie wyrok daje możliwość wznowienia zakończonych postępowań podatkowych – w ciągu miesiąca od publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zainteresował Cię niniejszy tekst? Skontaktuj się bezpośrednio.

konrad.kruszynski@tpmtax.pl