Podatki są niewątpliwie jednym z czynników, który musi być brany pod uwagę przy transakcjach przejęcia czy połączenia przedsiębiorstw. Oferujemy Państwu usługi pozwalające na najkorzystniejsze przeprowadzenie takich transakcji oraz zminimalizowanie ryzyk podatkowych z nimi związanych.

Zakres usług:

 • przeprowadzanie podatkowych badań due diligence nabywanych lub przejmowanych podmiotów i przedsiębiorstw,
 • doradztwo w zakresie skutków podatkowych i optymalizacji procesów podziału, połączenia i przekształcania przedsiębiorstw,
 • doradztwo w rozliczeniu podatkowym transakcji nabycia oraz zbycia przedsiębiorstwa.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) to zespół zagadnień, z którym dział księgowy w każdej firmie spotyka się najczęściej. Problematyka kosztów uzyskania przychodów i moment ich uwzględnienia w rachunku podatkowym firmy, różnice kursowe czy nieodpłatne świadczenia jako przychód przedsiębiorstw to zagadnienia, które w naszej praktyce analizowaliśmy wielokrotnie. Często dokonywane zmiany przepisów nie ułatwiają ich właściwego stosowania – jesteśmy od tego, aby w tym pomóc.

Zakres usług

 • przeglądy podatkowe nastawione na identyfikację ryzyk, jak również wskazanie możliwości usprawnienia procedur i rozliczeń CIT,
 • doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego oraz podatku u źródła,
 • rozwiązywanie bieżących kontrowersji i wątpliwości,
 • pomoc w rozstrzyganiu sporów z organami podatkowymi dotyczących specyficznych zagadnień CIT (np. co do możliwości zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów).

Pragniemy służyć Państwu pomocą przy rozwiązywaniu problemów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zarówno z punktu widzenia indywidualnego podatnika, jak i pracodawcy będącego płatnikiem tego podatku.

Zakres usług

 • doradztwo w zakresie polityki delegowania pracowników za granicę oraz zatrudniania cudzoziemców,
 • przygotowania polskich rozliczeń podatkowych osób fizycznych (zarówno rezydentów, jak i nierezydentów podatkowych) oraz innych niezbędnych dokumentów związanych ze świadczeniem w Polsce pracy lub wykonywaniem innych zadań (np. rejestracja podatkowa),
 • przeglądy podatkowe PIT i ZUS dla płatników.

Podatek od towarów i usług (VAT) jest jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień w podatkowej praktyce przedsiębiorstw. Terminy powstania obowiązku podatkowego, prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego np. z emisją akcji czy opodatkowanie wielu nietypowych transakcji (np. bonusy od obrotu, pożyczki) mogą być źródłem problemów i kontrowersji. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom służymy pomocą i poradą w tym zakresie.

Zakres usług:

 • przeglądy podatkowe nastawione na identyfikację ryzyk, jak również wskazanie możliwości usprawnienia procedur i rozliczeń VAT,
 • bieżące rozwiązywanie problemów VAT w firmie,
 • pomoc w zakresie odzyskiwania podatku VAT zapłaconego przez podmioty zagraniczne w Polsce,
 • rejestrację przedsiębiorstw zagranicznych i krajowych dla celów podatku VAT w Polsce,
 • pomoc w rozstrzyganiu sporów z organami podatkowymi, dotyczących specyficznych zagadnień VAT (w zakresie m.in. stawek podatku, przedwczesnego odliczenia, niewłaściwego rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego i innych),
 • optymalizację podatkową.

W trakcie kontroli i postępowania podatkowego podatnik bardzo często potrzebuje pomocy doradcy zarówno dla uzyskania wsparcia merytorycznego, jak i usprawnienia właściwej komunikacji z władzami skarbowymi. Wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach kontroli i postępowań podatkowych, dążąc do jak najszybszego i najkorzystniejszego dla przedsiębiorców rozstrzygnięcia sporu.

Zakres usług:

 • opracowywanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • przygotowywanie pism i wyjaśnień składanych w trakcie kontroli i postępowań podatkowych,
 • przygotowanie odwołań od decyzji organów podatkowych i organów kontroli skarbowej,
 • reprezentowanie podatników i aktywne uczestniczenie w kontaktach z władzami skarbowymi na wszystkich etapach kontroli i postępowania,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentowanie podatników w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • pomoc w ustalaniu procedur wewnętrznych właściwych w przypadku kontroli i postępowań podatkowych,
 • pomoc w zakresie ograniczenia ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu i osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe.
EnglishPolish