Polityka prywatności oraz plików cookies TPM Tax Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Niniejsza Polityka prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających stronę oraz korzystających z usług oferowanych za jej pośrednictwem. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników strony. Dane pozyskane w ramach strony są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka prywatności jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym. Strona ma charakter otwarty.

Zapewniamy, że nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym ze strony ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Możemy zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających stronę.

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób ze strony akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności. TPM TAX Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

Zapoznaj się z informacjami poniżej

 1. Właścicielem i operatorem strony jest TPM TAX Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żegańska 16, 04-713 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000734805, numer NIP: 9522177989, numer REGON: 369810859. Zgodnie z przepisami RODO, właściciel serwisu jest również Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu („Administrator”).
 2. W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu, jak również podejmuje działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.
 3. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
  – strona zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies.
  – poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników strony dane, w formularzach dostępnych na stronie.
  – poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Podczas wizyty na stronie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.
 6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  – dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
 8. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć,
  – „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych przez użytkowników serwisu,
  – „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  – „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika serwisu, np. w zakresie wybranego języka.
 9. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika strony.
 10. W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika strony o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 11. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych strony.
 1. Dane osobowe użytkowników strony mogą być przetwarzane przez Administratora:
  – w przypadku gdy użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) albo
  – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik strony (art. 6 ust.l lit. b RODO), w przypadku, gdy strona umożliwia zawarcie umowy między Administratorem a użytkownikiem strony.
 2. W ramach strony dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie dobrowolnie podane przez użytkowników. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników strony wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów określonych w punkcie 1 lit. a i b powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika strony. Brak podania danych przez użytkownika strony może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.
 3. W ramach formularzy zamieszczonych na stronie lub w celu wykonywania umów mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 4. Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez użytkownika strony, mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w punkcie 1 lit. a i b powyżej.
 5. Dane podane w formularzach zamieszczonych na stronie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej (w szczególności Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j. b. r. – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innym podmiotom, z którymi Administrator w takim zakresie współpracuje.
 7. W wypadkach prawem przewidzianych Administrator może udostępniać część danych osobowych użytkowników strony osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw osób trzecich.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom strony listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach na stronie oraz o zmianach w niniejszej Polityce prywatności. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowych, o ile użytkownik serwisu wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi strony przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających  przetwarzaniu.

 1. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych  osobowych, które są nieprawidłowe.

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
– osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
– Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy
– Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

 1. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 1. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Realizacja powyższych uprawnień użytkowników strony może następować odpłatnie w przypadkach, gdy stosowne przepisy prawa to przewidują.

W przypadku naruszenia powyższych uprawnień albo stwierdzenia przez użytkownika strony, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowiązującym prawem, użytkownikowi serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, operator strony przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany w plikach logów serwera www jest następujący:
  – publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
  – nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  – czas nadejścia zapytania,
  – kod odpowiedzi http,
  – liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  – adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  – informacje o przeglądarce internetowej użytkownika serwisu,
  – informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości strony, operator okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.

 1. Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu stroną. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
EnglishPolish